درباره ما

اگر بحث آموزش و تربیت انسان از کودکی پایه و اساس درستی داشته باشد تاثیر آن در جامعه وصف ناکردنی خواهد بود.جامعه ایی موفق خواهد بود که آموزش و پرورش قوی ای داشته باشد .وقتی بر آموزش و پرورش و تربیت کودکان همت گذاشته شود آنگاه دیگر شاهد قتل , دزدی و دیگر بزهکاری ها نخواهیم بود . با ما در این سایت همراه باشید تا تحولات اموزش و پرورش کشورمان را دنبال کنیم.